Algemene voorwaarden en disclaimer whatthehek.nl

Deze algemene voorwaarden van toepassing op de website whatthehek.nl. Door deze website te bezoeken, een donatie te doen of de via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker van de website akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Gebruik van whatthehek.nl

De organisatie van de whatthehek.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website. De organisatie van whatthehek.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld ten bate van de acties die door whatthehek.nl worden georganiseerd. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de betrokken natuurlijke personen (de organisatoren van whatthehek.nl) veel zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de organisatie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De organisatie garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.
 


Donaties

Donaties en/of giften die via whatthehek.nl worden gedaan zijn bestemd voor het bekostigen van de juridische kosten behorende bij de doelstellingen van whatthehek.nl, zoals toegelicht en uitgelegd op de website. Gedane donaties en/of giften aan whatthehek.nl kunnen niet worden teruggevorderd.


Copyright

Voor alle elementen van deze website geldt dat het copyright berust bij whatthek.nl. Zij behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).


Informatie van derden, producten en diensten

De organisatie van whatthehek.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, privacybescherming of diensten die worden aangeboden op  websites door derden waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Wijzigingen

De algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De organisatie van whatthehek.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze algemene voorwaarden, te allen tijde te wijzigen.


Toepasselijk recht

Op deze website en deze voorwaarden/disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 

Versie Whatthek.nl maart 2022