Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen. We passen deze aan naarmate er meer bekend is. 

Staat je vraag er niet bij en denk je dat die relevant is voor alle bezoekers van de site? 
Neem dan contact met ons op.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen omtrent het hek.

Juridisch kader

Het eigendomsrecht is heel sterk in Nederland. Daartegenover staat het toekennen van de openbaarheid aan een (particuliere-) weg, waar ook veel waarde aan wordt gehecht. Dit is geregeld in De Wegenwet uit 1932. Het toekennen van deze openbaarheid is echter een vergaande inbreuk op het eigendomsrecht van de eigenaar. Daarbij geldt dat de gemeente aannemelijk dient te maken dat dit weggedeelte openbaar is geworden en gebleven. Pas als dit het geval is weegt het belang van openbaarheid zwaarder dan het recht van de eigenaar om te mogen afsluiten.

Hoe zit het met recht van overpad?

Het recht van overpad gaat erover dat de ene eigenaar over het perceel van een andere eigenaar heen moet om zijn eigen perceel te kunnen bereiken. Zo’n recht wordt bij de notaris vastgelegd in een akte en heet juridisch in het privaatrecht Recht van Overpad. Hier kunnen overige weggebruikers geen rechten aan ontlenen. Dit is voor deze zaak niet van toepassing aangezien willekeurige mensen niet zijn aan te merken als rechthebbende van het recht van overpad.

Zoals eerder uitgelegd gaat deze zaak erover of het pad achter Dennenburg is aan te merken als een openbare weg. Dat wordt geregeld in de Wegenwet. Meer over de wegenwet kun je in dit artikel van gespecialiseerd kantoor Dirkzwager lezen.

Uitspraak voorlopige voorziening

De voorzieningenrechter toetst slechts beperkt om snel een afweging te kunnen maken, gezien het belang op korte termijn van de eigenaar om de beslissing van de gemeente om handhavend op te treden met een dwangsom te kunnen opschorten. Met andere woorden: de voorzieningenrechter komt niet toe aan een volledige inhoudelijke toetsing van de kwestie. In ons geval heeft de voorzieningenrechter -voorlopig- het belang van de eigenaar zwaarder laten wegen. Daardoor is de opgelegde dwangsom van tafel. De gemeente heeft aangegeven zich niet neer te leggen bij het besluit van de voorzieningenrechter.

Beslissing op bezwaar

Door de eigenaar is bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeente. De gemeente heeft hierover na advies van de Commissie Bezwaarschriften een Beslissing op Bezwaar genomen. Dat advies is inmiddels ontvangen en was sterk in ons voordeel. De gemeente heeft daarop eind mei haar Beslissing op Bezwaar medegedeeld, en die is positief! Zij is gesterkt in haar overtuiging dat de weg een openbare weg is in de zin van de Wegenwet, en dat de versperring dus moet worden opgeheven. De eigenaar heeft daarop direct aangekondigd hiertegen in beroep te gaan bij de bestuursrechter.

Beroepsprocedure

De eigenaar van het landgoed is in Beroep gegaan tegen de Beslissing op Bezwaar van de gemeente. Dat betekent dat de bestuursrechter de beslissing van de gemeente juridisch inhoudelijk gaat beoordelen. Tijdens deze beroepsprocedure kunnen door partijen weer nieuwe stukken worden ingebracht. Daarnaast is de eigenaar van de voormalig boerderij van Hoogenraad eveneens in beroep gegaan tegen de beslissing van de gemeente. 

Inmiddels is de definitieve zittingsdatum bekend: beide beroepszaken vinden plaats op 27 september 2023 bij de Rechtbank Midden Nederland te Utrecht. Wij zijn als gemachtigden en vertegenwoordigers van de direct omwonenden toegelaten tot de rechtszaak als derde belanghebbende.

Is dit niet een zaak tussen de gemeente en de eigenaar?

In beginsel en juridisch zeker, maar de gemeente heeft ons nodig voor het verzamelen, duiden en ordenen van bewijs. Dit doen we samen met onze gespecialiseerde advocaat. ‘De gemeente’ = ‘de gemeenschap’, en dat zijn wij allen met elkaar.

Wij, Jelle en Marcel, zetten ons er namens iedereen voor in om deze jammerlijk door de eigenaar veroorzaakte procedure in het voordeel van de gemeenschap te laten uitvallen. Zonder dat wij als buurt ons ermee bemoeien kan de gemeente haast niets doen. Wij worden daarbij weer ondersteund door een groep actieve mede buurtbewoners en door iedereen die een donatie doet en ons van informatie voorziet. 

Wij zijn door de rechtbank toegelaten als derde belanghebbende, dus doen mee in de procedure. Samen staan we sterk!

Wanneer gaat het hek weg?

Dat is nog een beetje onzeker: de kans dat het hek weg moet is met de positieve Beslissing op Bezwaar door de gemeente sterk toegenomen. Wij hebben brede aanvullende onderbouwing kunnen aanleveren. De juristen van de gemeente hebben dit zeer overtuigend in een juridische onderbouwing uiteengezet. Nu is het aan de eigenaar om in de beroepsprocedure met nieuwe argumenten te komen voor zijn claim dat het toch dicht zou mogen.

De eigenaar zou zich kunnen neerleggen bij de beslissing van de gemeente, maar helaas heeft hij aangekondigd tegen deze beslissing in Beroep te gaan bij de bestuursrechter. De gemeente heeft daarop de zogenaamde ‘gunningstermijn’ verlengd tot 2 weken na de uitspraak op bezwaar. Tot die tijd mag het hek dus blijven staan. Dit zegt echter niets over de kans dat het hek uiteindelijk weg moet.

Zowel de gemeente als wij proberen met de eigenaar tot een tussentijdse oplossing te komen waardoor het hek eerder open kan. De eigenaar heeft zich tot dusver echter onwelwillend opgesteld en al aangegeven tot aan Hoger Beroep te zullen procederen.

Is het nodig om een eigen advocaat te hebben als omwonenden?

De eigenaar heeft een ervaren juridisch team, geen gebrek aan geld en doet er alles aan om ons buiten spel te zetten. Jelle is zelf jurist en inmiddels zijn wij beiden helemaal bekend met de ins en outs van de wegenwet. Maar het steekt juridisch heel nauw allemaal, waarbij specifieke juridische kennis en ervaring op dit gebied essentieel is, zoals verwijzingen en duiding van andere uitspraken en jurisprudentie. Daarvoor hebben we de gespecialiseerd advocaat ingeschakeld.

De gemeente heeft ook zeer ervaren juristen en grotendeels hetzelfde belang, maar als omwonenden kunnen we net wat scherper zijn op bepaalde punten.  Ook bij de rechter is het essentieel om ons professioneel te laten bijstaan.

Wat is de discussie over belanghebbendheid?

Uit de rechtspraak van de voorzieningenrechter volgt, dat je alleen als belanghebbende kunt worden aangemerkt als je een direct belang hebt. Het dient te gaan om direct omwonenden die binnen 100 meter van de afsluiting wonen en zicht hebben op het pad. Gelukkig zijn een aantal van de ondertekenaars omwonenden die voldoen aan de gestelde eisen, zodat we kunnen repareren. Onze advocaat heeft daarop een aanvullend verzoek tot handhaving opgesteld waarin zaken zijn aangevuld. 

De commissie bezwaarschriften heeft inmiddels geoordeeld dat wij als (derde) belanghebbende zijn aan te merken en dat Jelle en ik als gemachtigde mogen optreden. De rechter zal dit opnieuw toetsen en waarschijnlijk tot hetzelfde oordeel komen. Ook als we uiteindelijk niet als belanghebbende worden aangemerkt zal dit weinig gevolgen hebben voor de gang van zaken, omdat onze input door de gemeente is overgenomen en in de zaak is ingebracht.

Wat kost de juridische bijstand?

De gespecialiseerde advocaat van kantoor Dirkzwager kost EUR 210,- ex BTW per uur, plus nog 6% kantoorkosten. Dat komt op EUR 269,- per uur. 

Dit betalen wij tot dusver uit eigen zak. We sturen op efficiëntie en doen zoveel mogelijk zelf om de kosten in de hand te houden. Dat lukt heel aardig, maar toch gaat er bij elke stap in het proces onontkoombaar de nodige tijd in zitten van de advocaat. 

Door de vele bijdragen die we al hebben mogen ontvangen, is een deel van de kosten gelukkig al gedekt. We hopen met deze oproep ook op jullie steun te mogen rekenen: elke bijdrage is welkom en kan het verschil maken op succes!

Komen er nog meer kosten bij later?

Bij Beroep en mogelijk Hoger Beroep zou er nog iets bij kunnen komen. De basis van de stukken en de juridische motiveringen is nu echter allemaal uitgewerkt en kan bij elke stap opnieuw worden gebruikt. Laten we zo zeggen: het juridische monnikenwerk is verzet. Dan is het elke keer wat bijschaven en daarbij kunnen we het meeste zelf doen.

Hoe zit het met rechtsbijstandverzekeringen?

Deze zaak is primair tussen gemeente en de landgoedeigenaar. Wij zijn als derde belanghebbende betrokken en leveren informatie aan aan de gemeente. Vanwege het grote belang en de vereiste specifieke kennis en ervaring en de brede doelgroep hebben we een gespecialiseerd advocaat ingeschakeld. 

Dit wordt niet gedekt door individuele rechtsbijstand of andere verzekeringen. Vandaar dat wij deze crowdfunding zijn gestart.

Is er een manier om de kosten terug te krijgen?

Beide partijen (gemeente en eigenaar) kunnen verzoeken de ander te veroordelen in de proceskosten (i.e. griffierechten etc.). De rechter oordeelt daar over tegelijk met de uitspraak in Beroep of Hoger Beroep. Dat betreft echter niet de kosten die wij maken om ons als burgers te laten ondersteunen door de specialist van kantoor Dirkzwager. Wij betalen dit uit eigen zak en zijn deze crowdfunding campagne gestart om iedereen te vragen ons met een kleine donatie te ondersteunen. 

Onze petitie is door bijna 1200 mensen ondertekend, we hebben al bijna 400 donaties binnen! Als iedereen die nog niet gedoneerd heeft nog een klein bedrag overmaakt zijn we uit de kosten. Dat staat los van al onze tijd (weken) die we er vrijwillig aan besteden. Elke donatie is welkom!

Staat mijn donatie via betaalverzoek erbij?

Alle donaties zijn meegeteld in het totaal, dus ook donaties via een van de eerdere betaalverzoeken.